آخرین اخبار نشر

انشارات نسل روشن

نتایج جستجو برای "کتاب بازاریابی بین الملل تالیف پریسا اقدمی موسالو"کتاب بازاریابی بین الملل تالیف پریسا اقدمی موسالو

تایپ متن در تاریخ شنبه 28 ارديبهشت 1398

کتاب بازاریابی بین الملل تالیف پریسا اقدمی موسالو در حال تایپ متن می باشد

کتاب بازاریابی بین الملل تالیف پریسا اقدمی موسالو

اخذ شابک در تاریخ يکشنبه 29 ارديبهشت 1398

کتاب بازاریابی بین الملل تالیف پریسا اقدمی موسالو شابک اختصاص داده شد

کتاب بازاریابی بین الملل تالیف پریسا اقدمی موسالو

ثبت درخواست در تاریخ سه شنبه 7 خرداد 1398

کتاب بازاریابی بین الملل تالیف پریسا اقدمی موسالو فیپا اقدام شد

کتاب بازاریابی بین الملل تالیف پریسا اقدمی موسالو

صفحه آرایی در تاریخ دوشنبه 27 خرداد 1398

کتاب بازاریابی بین الملل تالیف پریسا اقدمی موسالو صفحه آرایی انجام شد